کانکس دوازده متری کارگاهی کف سرامیک – کانکس کارگری و کانکس مهندسی
کانکس آماده بارگیری است