نمونه کانکس های تحویل داده شده به مشتریان وفادار کانکس هرمزگان: