کانکس قابل حمل نصب شده در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

کمپ قابل حمل منطقه ویژه اقتصادی

کمپ قابل حمل منطقه ویژه اقتصادی