ساختمان پیش ساخته کانتینری پست کنترل مرزی بندر شهید رجایی، جسک و سیریک