کانکس ویلایی فوری آماده تحویل – نسل نوین کانکس ویلایی بدون استفاده از پل حرارتی