کانکس کارگری – مهندسی: (سایز 2.40*6)

نسل نوین کانکس بدون پل حرارتی

کانکس کارگری مهندسی

کانکس مهندسی کف سرامیک: (ابعاد 2.40*6)

نسل نوین کانکس بدون پل حرارتی