کانکس ساندویچ پانل مهندسی – کارگاهی ساخت شرکت ایمن پناه هرمزگان با ضخامت ساندویچ پانل 5 سانت